Details for P-Dhp 146 Tahnavagga 9.10
Language ID Title Vol/Page Translations
Prākrit P-Dhp 146 Tahnavagga 9.10 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.
Pāli Dhp 187 Buddhavagga 14.9 Dhp 53