Details for P-Dhp 265 Āsavavagga 15.5
Language ID Title Vol/Page Translations
Prākrit P-Dhp 265 Āsavavagga 15.5 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.
Pāli Dhp 89 Paṇḍitavagga 6.14 Dhp 25