Details for P-Dhp 53 Bhikṣuvagga 4.4
Language ID Title Vol/Page Translations
Prākrit P-Dhp 53 Bhikṣuvagga 4.4 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.
Pāli Dhp 378 Bhikkhuvagga 25.19 Dhp 105