Details for P-Dhp 64 Bhikṣuvagga 4.15
Language ID Title Vol/Page Translations
Prākrit P-Dhp 64 Bhikṣuvagga 4.15 Cone 1989 CONE, Margaret 1989. Patna Dharmapada. Journal of the Pali Text Society 13: 101–217.
Pāli Dhp 376 Bhikkhuvagga 25.17 Dhp 105