Pāli Theravāda Vinaya
Bhikkhunī Vibhaṅga (Pi Tv Bi Vb)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Pi Tv Bi Vb Pj 1 Methunadhamma 40 
Pi Tv Bi Vb Pj 2 Adinnādāna 42 
Pi Tv Bi Vb Pj 3 Manussaviggaha 41 
Pi Tv Bi Vb Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
Pi Tv Bi Vb Pj 5 Ubbhajāṇumaṇḍalikā Vin iv 207 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pj 6 Vajjappaṭicchādikā Vin iv 216 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pj 7 Ukkhittānuvattikā Vin iv 218 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pj 8 Aṭṭhavatthukā Vin iv 220 16 
en vn
Saṅghādisesā
Pi Tv Bi Vb Ss 1 Ussayavādikā Vin iv 223 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 2 Corīvuṭṭhāpikā Vin iv 225 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 3 Ekagāmantara Vin iv 227 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 4 Ukkhittakaosāraṇa Vin iv 231 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 5 Avassutā avassutassa Vin iv 232 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 6 Kiṃ te avassuto vā anavassuto vā Vin iv 234 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 7 Sañcaritta 42 
Pi Tv Bi Vb Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
Pi Tv Bi Vb Ss 9 Aññabhāgiya 43 
Pi Tv Bi Vb Ss 10 Sikkhaṃpaccācikkhaṇa Vin iv 235 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 11 Adhikaraṇakupita Vin iv 238 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 12 Saṃsaṭṭhā Vin iv 239 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 13 Saṃsaṭṭhānuvattaka Vin iv 241 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Ss 14 Saṅghabheda 41 
Pi Tv Bi Vb Ss 15 Bhedānuvattaka 42 
Pi Tv Bi Vb Ss 16 Dubbaca 42 
Pi Tv Bi Vb Ss 17 Kuladūsaka 38 
Nissaggiyā Pācittiyā
Pi Tv Bi Vb NP 1 Pattasannicaya Vin iv 243 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 2 Akālacīvara Vin iv 245 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 3 Cīvaraparivattana Vin iv 247
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 4 Aññaviññāpana Vin iv 248 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 5 Aññacetāpana Vin iv 250 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 6 Saṃghikacetapana Vin iv 250 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 7 Gaṇikacetāpana Vin iv 252 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 8 Dutiyasaṃghikacetāpana Vin iv 252 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 9 Dutiyagaṇikacetāpana Vin iv 253 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 10 Puggalikacetāpana Vin iv 254 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 11 Garupāvuraṇa Vin iv 255 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 12 Lahupāvuraṇa Vin iv 256 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb NP 13 Kathina 41 
Pi Tv Bi Vb NP 14 Udosita 41 
Pi Tv Bi Vb NP 15 Akālacīvara 41 
Pi Tv Bi Vb NP 16 Aññātakaviññatti 42 
Pi Tv Bi Vb NP 17 Tatuttari 42 
Pi Tv Bi Vb NP 18 Upakkhata 42 
Pi Tv Bi Vb NP 19 Dutiyaupakkhata 41 
Pi Tv Bi Vb NP 20 Rāja 43 
Pi Tv Bi Vb NP 21 Rūpiya 41 
Pi Tv Bi Vb NP 22 Rūpiyasaṁvohāra 41 
Pi Tv Bi Vb NP 23 Kayavikkaya 41 
Pi Tv Bi Vb NP 24 Ūnapañcabandhana 41 
Pi Tv Bi Vb NP 25 Bhesajja 42 
Pi Tv Bi Vb NP 26 Cīvaraacchindana 42 
Pi Tv Bi Vb NP 27 Suttaviññatti 41 
Pi Tv Bi Vb NP 28 Mahāpesakāra 42 
Pi Tv Bi Vb NP 29 Accekacīvara 38 
Pi Tv Bi Vb NP 30 Pariṇata 42 
Pācittiyā
Pi Tv Bi Vb Pc 1 Lasuṇa Vin iv 258 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 2 Sambādhaloma Vin iv 260 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 3 Talaghātaka Vin iv 260 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 4 Jatumaṭṭhaka Vin iv 261 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 5 Udakasuddhika Vin iv 262 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 6 Upatiṭṭhana Vin iv 263 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 7 Āmakadhañña Vin iv 264 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 8 Tirokuṭṭuccārachaḍḍana Vin iv 265 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 9 Harituccārachaḍḍana Vin iv 266 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 10 Naccagīta Vin iv 267 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 11 Rattandhakāra Vin iv 268 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 12 Paṭicchannokāsa Vin iv 269 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 13 Ajjhokāsasallapana Vin iv 270 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 14 Dutiyikauyyojana Vin iv 270 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 15 Anāpucchāpakkamana Vin iv 272 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 16 Anāpucchāabhinisīdana Vin iv 273 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 17 Anāpucchāsantharaṇa Vin iv 274 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 18 Paraujjhāpanaka Vin iv 275 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 19 Paraabhisapana Vin iv 276 17 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 20 Rodana Vin iv 277 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 21 Nagga Vin iv 278 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 22 Udakasāṭika Vin iv 279 10 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 23 Cīvarasibbana Vin iv 280
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 24 Saṅghāṭicāra Vin iv 281
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 25 Cīvarasaṅkamanīya Vin iv 282
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 26 Gaṇacīvara Vin iv 283
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 27 Paṭibāhana Vin iv 284 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 28 Cīvaradāna Vin iv 285 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 29 Kālaatikkamana Vin iv 286 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 30 Kathinuddhāra Vin iv 287
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 31 Ekamañcatuvaṭṭana Vin iv 288 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 32 Ekattharaṇatuvaṭṭana Vin iv 289 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 33 Aphāsukaraṇa Vin iv 290 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 34 Naupaṭṭhāpana Vin iv 291 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 35 Nikkaḍḍhana Vin iv 292 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 36 Saṃsaṭṭha Vin iv 293 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 37 Antoraṭṭha Vin iv 295 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 38 Tiroraṭṭha Vin iv 296 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 39 Antovassa Vin iv 296 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 40 Cārikanapakkamana Vin iv 297 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 41 Rājāgāra Vin iv 298
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 42 Āsandiparibhuñjana Vin iv 299
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 43 Suttakantana Vin iv 300 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 44 Gihiveyyāvacca Vin iv 300 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 45 Adhikaraṇa Vin iv 301 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 46 Bhojanadāna Vin iv 302
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 47 Āvasathacīvara Vin iv 303
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 48 Āvasathavihāra Vin iv 304
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 49 Tiracchānavijjāpariyāpuṇana Vin iv 305 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 50 Tiracchānavijjāvācana Vin iv 306 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 51 Ārāmapavisana Vin iv 306 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 52 Bhikkhuakkosana Vin iv 308 10 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 53 Gaṇaparibhāsana Vin iv 310 11 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 54 Pavārita Vin iv 311 11 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 55 Kulamaccharinī Vin iv 312 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 56 Abhikkhukāvāsa Vin iv 313 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 57 Apavāraṇā Vin iv 314 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 58 Ovāda Vin iv 314 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 59 Ovādūpasaṅkamana Vin iv 315 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 60 Pasākhejāta Vin iv 316 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 61 Gabbhinī Vin iv 317 10 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 62 Pāyantī Vin iv 318
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 63 Asikkhita-sikkhamānā Vin iv 318 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 64 Sikkhita-sikkhamānā-asammata Vin iv 320 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 65 Ūnadvādasavassa-gihigata Vin iv 321 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 66 Paripuṇṇadvādasavassa-asikkhita-gihigata Vin iv 322
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 67 Paripuṇṇadvādasavassa-sikkhita-gihigata-asammata Vin iv 323 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 68 Sahajīvinī-ananuggahaṇa Vin iv 324 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 69 Pavattinī-nānubandhana Vin iv 325 10 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 70 Sahajīvinī-avūpakāsana Vin iv 326 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 71 Ūnavīsativassa-kumāribhūta Vin iv 327 15 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 72 Paripuṇṇavīsativassa-asikkhita-kumāribhūta Vin iv 328 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 73 Paripuṇṇavīsativassa-sikkhita-kumāribhūta-asammata Vin iv 328 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 74 Ūnadvādasavassa Vin iv 329 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 75 Paripuṇṇadvādasavassa-asammata Vin iv 330 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 76 Khiyyanadhamma Vin iv 331
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 77 Cīvaradāna-sikkhamānana-vuṭṭhāpana Vin iv 332 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 78 Anubandha-sikkhamānana-vuṭṭhāpana Vin iv 333 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 79 Sokāvāsa Vin iv 333 11 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 80 Ananuññāta Vin iv 334 12 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 81 Pārivāsika Vin iv 335
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 82 Anuvassa Vin iv 336 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 83 Ekavassa Vin iv 337
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 84 Chattupāhana Vin iv 337 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 85 Yāna Vin iv 338 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 86 Saṅghāṇi Vin iv 339
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 87 Itthālaṅkāra Vin iv 340 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 88 Gandhavaṇṇaka Vin iv 341 17 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 89 Vāsitaka Vin iv 341 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 90 Bhikkhunī-ummaddāpana Vin iv 342 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 91 Sikkhamānā-ummaddāpana Vin iv 343 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 92 Sāmaṇerī-ummaddāpana Vin iv 343 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 93 Gihinī-ummaddāpana Vin iv 343 14 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 94 Anāpucchā Vin iv 343
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 95 Pañhāpucchana Vin iv 344 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 96 Saṁkakṣikā Vin iv 345
en vn
Pi Tv Bi Vb Pc 97 Musāvāda 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 98 Omasavāda 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 99 Pesuñña 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 100 Padasodhamma 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 101 Anupasampannasahaseyya 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 102 Mātugāmasahaseyya 40 
Pi Tv Bi Vb Pc 103 Dhammadesanā 36 
Pi Tv Bi Vb Pc 104 Bhūtārocana 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 105 Duṭṭhullārocana 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 106 Pathavīkhaṇana 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 107 Bhūtagāma 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 108 Aññavādaka 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 109 Ujjhāpanaka 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 110 Mañcasanthārana 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 111 Seyyasanthārana 40 
Pi Tv Bi Vb Pc 112 Anupakhajja 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 113 Nikkaḍḍhana 37 
Pi Tv Bi Vb Pc 114 Vehāsakuṭi 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 115 Mahallakavihāra 33 
Pi Tv Bi Vb Pc 116 Sappāṇaka 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 117 Āvasathapiṇḍa 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 118 Gaṇabhojana 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 119 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 120 Vikālabhojana 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 121 Sannidhikāraka 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 122 Dantapona 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 123 Uyyojana 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 124 Sabhojana 34 
Pi Tv Bi Vb Pc 125 Rahopaṭicchanna 33 
Pi Tv Bi Vb Pc 126 Rahonisajja 27 
Pi Tv Bi Vb Pc 127 Cāritta 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 128 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 129 Uyyuttasenā 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 130 Senāvāsa 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 131 Uyyodhika 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 132 Surāpāna 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 133 Aṅgulipatodaka 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 134 Hasadhamma 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 135 Anādariya 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 136 Bhiṃsāpana 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 137 Jotika 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 138 Nahāna 38 
Pi Tv Bi Vb Pc 139 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 140 Vikappana 39 
Pi Tv Bi Vb Pc 141 Cīvaraapanidhāna 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 142 Sañcicca 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 143 Sappāṇaka 38 
Pi Tv Bi Vb Pc 144 Ukkoṭana 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 145 Theyyasattha 44 
Pi Tv Bi Vb Pc 146 Antarāyika 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 147 Ukkhittasambhoga 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 148 Samaṇuddesaantarāyika 44 
Pi Tv Bi Vb Pc 149 Sahadhammika 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 150 Vilekhana 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 151 Mohana 39 
Pi Tv Bi Vb Pc 152 Pahāra 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 153 Talasattika 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 154 Amūlaka 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 155 Sañcicca 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 156 Upassuti 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 157 Kammapaṭibāhana 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 158 Chandaṃadatvāgamana 42 
Pi Tv Bi Vb Pc 159 Dubbala 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 160 Pariṇāmana 17 
Pi Tv Bi Vb Pc 161 Ratana 43 
Pi Tv Bi Vb Pc 162 Sūcighara 39 
Pi Tv Bi Vb Pc 163 Mañcapīṭha 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 164 Tūlonaddha 41 
Pi Tv Bi Vb Pc 165 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
Pi Tv Bi Vb Pc 166 Sugatacīvara 39 
Pāṭidesanīyā
Pi Tv Bi Vb Pd 1 Sappiviññāpana Vin iv 346 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 2 Telaviññāpana Vin iv 347 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 3 Madhuviññāpana Vin iv 347 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 4 Phāṇitaviññāpana Vin iv 347 13 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 5 Macchaviññāpana Vin iv 347 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 6 Maṃsaviññāpana Vin iv 347 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 7 Khīraviññāpana Vin iv 347 16 
en vn
Pi Tv Bi Vb Pd 8 Dadhiviññāpana Vin iv 347 16 
en vn
Sekhiyā
Pi Tv Bi Vb Sk 1 Parimaṇḍala 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 2 Dutiyaparimaṇḍala 36 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 3 Suppaṭicchanna 39 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 4 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 5 Susaṃvuta 33 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 6 Dutiyasusaṃvuta 22 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 7 Okkhittacakkhu 40 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 8 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 9 Ukkhittaka 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 10 Dutiyaukkhittaka 29 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 11 Ujjagghika 25 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 12 Dutiyaujjagghika 23 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 13 Appasadda 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 14 Dutiyaappasadda 31 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 15 Kāyappacālaka 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 16 Dutiyakāyappacālaka 24 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 17 Bāhuppacālaka 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 18 Dutiyabāhuppacālaka 23 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 19 Sīsappacālaka 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 20 Dutiyasīsappacālaka 19 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 21 Khambhakata 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 22 Dutiyakhambhakata 30 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 23 Oguṇṭhita 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 24 Dutiyaoguṇṭhita 31 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 25 Ukkuṭika 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 26 Pallatthika 26 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 27 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 28 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 19 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 29 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 30 Samatittika 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 31 Sakkacca 24 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 32 Pattasaññī 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 33 Sapadāna 29 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 34 Samasūpaka 38 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 35 Thūpakata 38 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 36 Odanappaṭicchādana 39 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 37 Sūpodanaviññatti 33 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 38 Ujjhānasaññī 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 39 Nātimahanta 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 40 Parimaṇḍala 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 41 Anāhaṭa 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 42 Sabbahattha 14 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 43 Sakabaḷa 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 44 Piṇḍukkhepaka 21 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 45 Kabaḷāvacchedaka 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 46 Avagaṇḍakāraka 36 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 47 Hatthaniddhunaka 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 48 Sitthāvakāraka 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 49 Jivhānicchāraka 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 50 Capucapukāraka 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 51 Surusurukāraka 35 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 52 Hatthanillehaka 33 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 53 Pattanillehaka 36 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 54 Oṭṭhanillehaka
en
Pi Tv Bi Vb Sk 55 Sāmisa 42 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 56 Sasitthaka 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 57 Chattapāṇi 40 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 58 Daṇḍapāṇi 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 59 Satthapāṇi 35 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 60 Āvudhapāṇi 31 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 61 Pāduka 36 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 62 Upāhanāruḷha 38 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 63 Yāna 33 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 64 Sayana 31 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 65 Pallatthika 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 66 Veṭhita 37 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 67 Oguṇṭhita 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 68 Chamā 11 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 69 Nīcāsana 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 70 Ṭhita 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 71 Pacchatogamana 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 72 Uppathenagamana 41 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 73 Ṭhitouccāra 39 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 74 Hariteuccāra 34 
en
Pi Tv Bi Vb Sk 75 Udakeuccāra 37 
en
Adhikaraṇasamathā
Pi Tv Bi Vb As 1 Sammukhāvinaya 35 
Pi Tv Bi Vb As 2 Sativinaya 35 
Pi Tv Bi Vb As 3 Amūḷhavinaya 35 
Pi Tv Bi Vb As 4 Paṭiññātakaraṇa 35 
Pi Tv Bi Vb As 5 Yebhuyyasikā 35 
Pi Tv Bi Vb As 6 Tassapāpiyasikā 35 
Pi Tv Bi Vb As 7 Tiṇavatthāraka 35