Details for Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Adhikaraṇasamathā 1 Sammukhāvinaya
ID Division Vol/Page Translations
Pi Tv Bu Vb As 1 Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga Vin iv 207
vn
Pi Tv Bu Pm As 1 Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
de
Pi Tv Pvr Bu As 1 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
Lzh Sarv Bu Vb As 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Sarv Bu Pm As 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Sarv Bu Pm 2 As 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
Skt Sarv Bu Pm Tf 11 As 1 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
Skt Sarv Bu Pm Finot As 1 Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
Lzh Mu Bu Vb As 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mu Bu Pm As 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
Bo Mu Bu Vb As 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
Bo Mu Bu Pm As 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
en
Skt Mu Bu Pm GBM 3 As 1 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
Skt Mu Bu Pm GBM 2 As 1 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
Skt Mu Mpt Bu Pm As 1 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mi Bu Vb As 1 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
Lzh Mi Bu Pm As 1 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Mg Bu Vb As 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Mg Bu Pm As 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Mg Bu Pm As 1 Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
Skt Lo Bu Pm As 1 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Dg Bu Vb As 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bu Pm As 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
en
Lzh Dg Bu Pm 2 As 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Ka Bu Pm As 1 Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
Lzh Upali Bu As 1 Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
Gap in manuscript Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
Gap in manuscript Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb As 1 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Pi Tv Bi Pm As 1 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi As 1 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Dg Bi Vb As 1 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm As 1 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm As 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm As 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mg Bi Vb As 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mg Bi Pm As 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
Skt Lo Bi Vb As 1 Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga