Details for Pāli Theravāda Khandhaka 1 Mahākhandhaka
ID Division Vol/Page Translations
Skt Mu Kd 1 Sanskrit Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Bo Mu Kd 1 Tibetan Mūlasarvāstivāda Khandhaka
Lzh Mu Kd 1 Chinese Mūlasarvāstivāda Khandhaka T24 no. 1444 p. 1020b11–T24 no. 1444 p. 1040a21
Lzh Sarv Kd 1 Chinese Sarvāstivāda Khandhaka T23 no. 1435 p. 148a1–T23 no. 1435 p. 157c28
Lzh Dg Kd 1 Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 779a1–T22 no. 1428 p. 816c4
en vn
Lzh Mi Kd 1 Chinese Mahīśāsaka Khandhaka T22 no. 1421 p. 101a6–T22 no. 1421 p. 121a26
Lzh Mg Bu Pn Kd 1 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka T22 no. 1425 p. 412b21–T22 no. 1425 p. 422a8
Lzh Mg Bu Pn Kd 15 Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pakiṇṇaka Khandhaka T22 no. 1425 p. 457b23–T22 no. 1425 p. 461b20
Pi Tv Kd 1 Pāli Theravāda Khandhaka Vin i 1–Vin i 100
en de vn
Skt Lo Mvu 73 Sanskrit Lokuttaravāda Mahāvastu Senart 1897: 56–67
Skt Lo Mvu 91 Sanskrit Lokuttaravāda Mahāvastu Senart 1897: 300–301