Pāli Theravāda Vinaya
(Bhikkhu Parivāra) (Pi Tv Pvr Bu)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Pārājika
Pi Tv Pvr Bu Pj 1 Methunadhamma 40 
en
Pi Tv Pvr Bu Pj 2 Adinnādāna 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pj 3 Manussaviggaha 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pj 4 Uttarimanussadhamma 40 
en
Saṅghādisesā
Pi Tv Pvr Bu Ss 1 Sukkavisaṭṭhi 25 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 2 Kāyasaṁsagga 25 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 3 Duṭṭhullavācā 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 4 Attakāmpāricariya 25 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 5 Sañcaritta 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 6 Kuṭikāra 26 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 7 Vihārakāra 26 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 8 Duṭṭhadosa 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 9 Aññabhāgiya 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 10 Saṅghabheda 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 11 Bhedānuvattaka 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 12 Dubbaca 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Ss 13 Kuladūsaka 38 
en
Aniyatā
Pi Tv Pvr Bu Ay 1 Paṭhamaaniyata 23 
Pi Tv Pvr Bu Ay 2 Dutiyaaniyata 23 
Nissaggiyā Pācittiyā
Pi Tv Pvr Bu NP 1 Kathina 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 2 Udosita 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 3 Akālacīvara 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 4 Purāṇacīvara 29 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 5 Cīvarapaṭiggahana 29 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 6 Aññātakaviññatti 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 7 Tatuttari 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 8 Upakkhata 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 9 Dutiyaupakkhata 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 10 Rāja 43 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 11 Kosiya 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 12 Suddhakāla 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 13 Dvebhāga 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 14 Chabbassa 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 15 Nisīdanasanthata 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 16 Eḷakaloma 25 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 17 Eḷakalomadhovāpana 24 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 18 Rūpiya 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 19 Rūpiyasaṁvohāra 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 20 Kayavikkaya 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 21 Patta 27 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 22 Ūnapañcabandhana 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 23 Bhesajja 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 24 Vassikasāṭika 24 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 25 Cīvaraacchindana 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 26 Suttaviññatti 41 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 27 Mahāpesakāra 42 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 28 Accekacīvara 38 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 29 Sāsaṅka 24 
en
Pi Tv Pvr Bu NP 30 Pariṇata 42 
en
Pācittiyā
Pi Tv Pvr Bu Pc 1 Musāvāda 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 2 Omasavāda 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 3 Pesuñña 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 4 Padasodhamma 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 5 Anupasampannasahaseyya 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 6 Mātugāmasahaseyya 40 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 7 Dhammadesanā 36 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 8 Bhūtārocana 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 9 Duṭṭhullārocana 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 10 Pathavīkhaṇana 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 11 Bhūtagāma 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 12 Aññavādaka 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 13 Ujjhāpanaka 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 14 Mañcasanthārana 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 15 Seyyasanthārana 40 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 16 Anupakhajja 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 17 Nikkaḍḍhana 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 18 Vehāsakuṭi 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 19 Mahallakavihāra 33 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 20 Sappāṇaka 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 21 Ovāda 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 22 Atthaṅgata 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 23 Bhikkhunupassaya 10 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 24 Āmisa 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 25 Cīvaradāna 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 26 Cīvarasibbana 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 27 Saṃvidhāna 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 28 Nāvābhiruhana 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 29 Paripācita 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 30 Rahonisajja 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 31 Āvasathapiṇḍa 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 32 Gaṇabhojana 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 33 Paramparabhojana 29 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 34 Dvittipattapūrapaṭiggahaṇa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 35 Pavāraṇā 32 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 36 Dutiyapavāraṇā 35 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 37 Vikālabhojana 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 38 Sannidhikāraka 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 39 Paṇītabhojana 26 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 40 Dantapona 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 41 Acelaka 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 42 Uyyojana 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 43 Sabhojana 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 44 Rahopaṭicchanna 33 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 45 Rahonisajja 27 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 46 Cāritta 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 47 Catumāsappaccayapavāraṇā 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 48 Uyyuttasenā 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 49 Senāvāsa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 50 Uyyodhika 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 51 Surāpāna 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 52 Aṅgulipatodaka 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 53 Hasadhamma 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 54 Anādariya 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 55 Bhiṃsāpana 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 56 Jotika 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 57 Nahāna 38 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 58 Dubbaṇṇakaraṇa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 59 Vikappana 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 60 Cīvaraapanidhāna 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 61 Sañcicca 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 62 Sappāṇaka 38 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 63 Ukkoṭana 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 64 Duṭṭhulla 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 65 Ūnavīsativassa 27 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 66 Theyyasattha 44 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 67 Saṃvidhāna 35 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 68 Antarāyika 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 69 Ukkhittasambhoga 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 70 Samaṇuddesaantarāyika 44 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 71 Sahadhammika 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 72 Vilekhana 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 73 Mohana 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 74 Pahāra 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 75 Talasattika 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 76 Amūlaka 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 77 Sañcicca 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 78 Upassuti 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 79 Kammapaṭibāhana 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 80 Chandaṃadatvāgamana 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 81 Dubbala 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 82 Pariṇāmana 17 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 83 Antepura 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 84 Ratana 43 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 85 Vikālagāmappavisana 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 86 Sūcighara 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 87 Mañcapīṭha 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 88 Tūlonaddha 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 89 Nisīdana 31 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 90 Kaṇḍuppaṭicchādi 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 91 Vassikasāṭikā 25 
en
Pi Tv Pvr Bu Pc 92 Sugatacīvara 39 
en
Pāṭidesanīyā
Pi Tv Pvr Bu Pd 1 Paṭhamapāṭidesanīya 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pd 2 Dutiyapāṭidesanīya 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Pd 3 Tatiyapāṭidesanīya 28 
en
Pi Tv Pvr Bu Pd 4 Catutthapāṭidesanīya 24 
en
Sekhiyā
Pi Tv Pvr Bu Sk 1 Parimaṇḍala 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 2 Dutiyaparimaṇḍala 36 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 3 Suppaṭicchanna 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 4 Dutiyasuppaṭicchanna 28 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 5 Susaṃvuta 33 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 6 Dutiyasusaṃvuta 22 
Pi Tv Pvr Bu Sk 7 Okkhittacakkhu 40 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 8 Dutiyaokkhittacakkhu 30 
Pi Tv Pvr Bu Sk 9 Ukkhittaka 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 10 Dutiyaukkhittaka 29 
Pi Tv Pvr Bu Sk 11 Ujjagghika 25 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 12 Dutiyaujjagghika 23 
Pi Tv Pvr Bu Sk 13 Appasadda 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 14 Dutiyaappasadda 31 
Pi Tv Pvr Bu Sk 15 Kāyappacālaka 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 16 Dutiyakāyappacālaka 24 
Pi Tv Pvr Bu Sk 17 Bāhuppacālaka 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 18 Dutiyabāhuppacālaka 23 
Pi Tv Pvr Bu Sk 19 Sīsappacālaka 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 20 Dutiyasīsappacālaka 19 
Pi Tv Pvr Bu Sk 21 Khambhakata 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 22 Dutiyakhambhakata 30 
Pi Tv Pvr Bu Sk 23 Oguṇṭhita 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 24 Dutiyaoguṇṭhita 31 
Pi Tv Pvr Bu Sk 25 Ukkuṭika 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 26 Pallatthika 26 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 27 Sakkaccapaṭiggahaṇa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 28 Pattasaññīpaṭiggahaṇa 19 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 29 Samasūpakapaṭiggahaṇa 15 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 30 Samatittika 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 31 Sakkacca 24 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 32 Pattasaññī 34 
Pi Tv Pvr Bu Sk 33 Sapadāna 29 
Pi Tv Pvr Bu Sk 34 Samasūpaka 38 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 35 Thūpakata 38 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 36 Odanappaṭicchādana 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 37 Sūpodanaviññatti 33 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 38 Ujjhānasaññī 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 39 Nātimahanta 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 40 Parimaṇḍala 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 41 Anāhaṭa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 42 Sabbahattha 14 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 43 Sakabaḷa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 44 Piṇḍukkhepaka 21 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 45 Kabaḷāvacchedaka 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 46 Avagaṇḍakāraka 36 
Pi Tv Pvr Bu Sk 47 Hatthaniddhunaka 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 48 Sitthāvakāraka 34 
Pi Tv Pvr Bu Sk 49 Jivhānicchāraka 37 
Pi Tv Pvr Bu Sk 50 Capucapukāraka 42 
Pi Tv Pvr Bu Sk 51 Surusurukāraka 35 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 52 Hatthanillehaka 33 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 53 Pattanillehaka 36 
Pi Tv Pvr Bu Sk 54 Oṭṭhanillehaka
Pi Tv Pvr Bu Sk 55 Sāmisa 42 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 56 Sasitthaka 41 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 57 Chattapāṇi 40 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 58 Daṇḍapāṇi 37 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 59 Satthapāṇi 35 
Pi Tv Pvr Bu Sk 60 Āvudhapāṇi 31 
Pi Tv Pvr Bu Sk 61 Pāduka 36 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 62 Upāhanāruḷha 38 
Pi Tv Pvr Bu Sk 63 Yāna 33 
Pi Tv Pvr Bu Sk 64 Sayana 31 
Pi Tv Pvr Bu Sk 65 Pallatthika 34 
Pi Tv Pvr Bu Sk 66 Veṭhita 37 
Pi Tv Pvr Bu Sk 67 Oguṇṭhita 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 68 Chamā 11 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 69 Nīcāsana 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 70 Ṭhita 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 71 Pacchatogamana 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 72 Uppathenagamana 41 
Pi Tv Pvr Bu Sk 73 Ṭhitouccāra 39 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 74 Hariteuccāra 34 
en
Pi Tv Pvr Bu Sk 75 Udakeuccāra 37 
en
Adhikaraṇasamathā
Pi Tv Pvr Bu As 1 Sammukhāvinaya 35 
Pi Tv Pvr Bu As 2 Sativinaya 35 
Pi Tv Pvr Bu As 3 Amūḷhavinaya 35 
Pi Tv Pvr Bu As 4 Paṭiññātakaraṇa 35 
Pi Tv Pvr Bu As 5 Yebhuyyasikā 35 
Pi Tv Pvr Bu As 6 Tassapāpiyasikā 35 
Pi Tv Pvr Bu As 7 Tiṇavatthāraka 35