Aṅguttara Nikāya 3

11. Sambodhavagga

109. Arakkhitasutta

Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca: “citte, gahapati, arakkhite kāyakammampi arakkhitaṃ hoti, vacīkammampi arakkhitaṃ hoti, manokammampi arakkhitaṃ hoti. Tassa arak­khi­ta­kāya­kamman­tassa arak­khi­ta­vacī­kamman­tassa arak­khi­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi avassutaṃ hoti, vacīkammampi avassutaṃ hoti, manokammampi avassutaṃ hoti. Tassa avassu­ta­kāya­kamman­tassa avassu­ta­vacī­kamman­tassa avassu­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi pūtikaṃ hoti, vacīkammampi pūtikaṃ hoti, manokammampi pūtikaṃ hoti. Tassa pūti­kāya­kamman­tassa pūti­vacī­kamman­tassa pūti­manokam­man­tassa na bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti, na bhaddikā kālakiriyā.

Seyyathāpi, gahapati, kūṭāgāre ducchanne kūṭampi arakkhitaṃ hoti, gopānasiyopi arakkhitā honti, bhittipi arakkhitā hoti; kūṭampi avassutaṃ hoti, gopānasiyopi avassutā honti, bhittipi avassutā hoti; kūṭampi pūtikaṃ hoti, gopānasiyopi pūtikā honti, bhittipi pūtikā hoti.

Evamevaṃ kho, gahapati, citte arakkhite kāyakammampi arakkhitaṃ hoti, vacīkammampi arakkhitaṃ hoti, manokammampi arakkhitaṃ hoti. Tassa arak­khi­ta­kāya­kamman­tassa arak­khi­ta­vacī­kamman­tassa arak­khi­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi avassutaṃ hoti, vacīkammampi avassutaṃ hoti, manokammampi avassutaṃ hoti. Tassa avassu­ta­kāya­kamman­tassa avassu­ta­vacī­kamman­tassa avassu­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi pūtikaṃ hoti, vacīkammampi pūtikaṃ hoti, manokammampi pūtikaṃ hoti. Tassa pūti­kāya­kamman­tassa pūti­vacī­kamman­tassa pūti­manokam­man­tassa na bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti, na bhaddikā kālakiriyā.

Citte, gahapati, rakkhite kāyakammampi rakkhitaṃ hoti, vacīkammampi rakkhitaṃ hoti, manokammampi rakkhitaṃ hoti. Tassa ­rak­khi­ta­kāya­kamman­tassa ­rak­khi­ta­vacī­kamman­tassa ­rak­khi­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi anavassutaṃ hoti, vacīkammampi anavassutaṃ hoti, manokammampi anavassutaṃ hoti. Tassa anavas­suta­kāya­kamman­tassa anavas­suta­vacī­kamman­tassa anavas­suta­manokam­man­tassa kāyakammampi apūtikaṃ hoti, vacīkammampi apūtikaṃ hoti, manokammampi apūtikaṃ hoti. Tassa apūti­kāya­kamman­tassa apūti­vacī­kamman­tassa apūti­manokam­man­tassa bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti, bhaddikā kālakiriyā.

Seyyathāpi, gahapati, kūṭāgāre succhanne kūṭampi rakkhitaṃ hoti, gopānasiyopi rakkhitā honti, bhittipi rakkhitā hoti; kūṭampi anavassutaṃ hoti, gopānasiyopi anavassutā honti, bhittipi anavassutā hoti; kūṭampi apūtikaṃ hoti, gopānasiyopi apūtikā honti, bhittipi apūtikā hoti.

Evamevaṃ kho, gahapati, citte rakkhite kāyakammampi rakkhitaṃ hoti, vacīkammampi rakkhitaṃ hoti, manokammampi rakkhitaṃ hoti. Tassa ­rak­khi­ta­kāya­kamman­tassa ­rak­khi­ta­vacī­kamman­tassa ­rak­khi­ta­manokam­man­tassa kāyakammampi anavassutaṃ hoti, vacīkammampi anavassutaṃ hoti, manokammampi anavassutaṃ hoti. Tassa anavas­suta­kāya­kamman­tassa anavas­suta­vacī­kamman­tassa anavas­suta­manokam­man­tassa kāyakammampi apūtikaṃ hoti, vacīkammampi apūtikaṃ hoti, manokammampi apūtikaṃ hoti. Tassa apūti­kāya­kamman­tassa apūti­vacī­kamman­tassa apūti­manokam­man­tassa bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti, bhaddikā kālakiriyā”ti.

Sattamaṃ.