Aṅguttara Nikāya 3

14. Yodhājīvavagga

135. Mittasutta

“Tīhi, bhikkhave, aṅgehi samannāgato mitto sevitabbo. Katamehi tīhi? () Duddadaṃ dadāti, dukkaraṃ karoti, dukkhamaṃ khamati—imehi kho, bhikkhave, tīhi aṅgehi samannāgato mitto sevitabbo”ti.

Tatiyaṃ.