Aṅguttara Nikāya 3

9. Samaṇavagga

82. Gadrabhasutta

“Seyyathāpi, bhikkhave, gadrabho gogaṇaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandho hoti: ‘ahampi dammo, ahampi dammo’ti. Tassa na tādiso vaṇṇo hoti seyyathāpi gunnaṃ, na tādiso saro hoti seyyathāpi gunnaṃ, na tādisaṃ padaṃ hoti seyyathāpi gunnaṃ. So gogaṇaṃyeva piṭṭhito piṭṭhito anubandho hoti: ‘ahampi dammo, ahampi dammo’ti.

Evamevaṃ kho, bhikkhave, idhekacco bhikkhu bhikkhusaṅghaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandho hoti: ‘ahampi bhikkhu, ahampi bhikkhū’ti. Tassa na tādiso chando hoti adhi­sīla­sikkhā­sa­mādāne seyyathāpi aññesaṃ bhikkhūnaṃ, na tādiso chando hoti adhi­citta­sikkhā­sa­mādāne seyyathāpi aññesaṃ bhikkhūnaṃ, na tādiso chando hoti adhipañ­ñā­sikkhā­sa­mādāne seyyathāpi aññesaṃ bhikkhūnaṃ. So ­bhik­khu­saṅghaṃ­yeva piṭṭhito piṭṭhito anubandho hoti: ‘ahampi bhikkhu, ahampi bhikkhū’ti.

Tasmātiha, bhikkhave, evaṃ sikkhitabbaṃ: ‘tibbo no chando bhavissati adhi­sīla­sikkhā­sa­mādāne, tibbo no chando bhavissati adhi­citta­sikkhā­sa­mādāne, tibbo no chando bhavissati adhipañ­ñā­sikkhā­sa­mādāne’ti. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabban”ti.

Dutiyaṃ.