Aṅguttara Nikāya 4

25. Āpatti­bhaya­vagga

250. Paṭha­ma­vohāra­sutta

“Cattārome, bhikkhave, anariyavohārā. Katame cattāro? Adiṭṭhe diṭṭhavāditā, asute sutavāditā, amute mutavāditā, aviññāte viññātavāditā—ime kho, bhikkhave, cattāro anariyavohārā”ti.

Aṭṭhamaṃ.