Aṅguttara Nikāya 4

25. Āpatti­bhaya­vagga

251. Dutiya­vohāra­sutta

“Cattārome, bhikkhave, ariyavohārā. Katame cattāro? Adiṭṭhe adiṭṭhavāditā, asute asutavāditā, amute amutavāditā, aviññāte aviññātavāditā—ime kho, bhikkhave, cattāro ariyavohārā”ti.

Navamaṃ.