Aṅguttara Nikāya 4

25. Āpatti­bhaya­vagga

252. Tatiya­vohāra­sutta

“Cattārome, bhikkhave, anariyavohārā. Katame cattāro? Diṭṭhe adiṭṭhavāditā, sute asutavāditā, mute amutavāditā, viññāte aviññātavāditā—ime kho, bhikkhave, cattāro anariyavohārā”ti.

Dasamaṃ.