Aṅguttara Nikāya 4

8. Apaṇṇakavagga

71. Padhānasutta

“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu apaṇṇa­kap­paṭi­padaṃ paṭipanno hoti, yoni cassa āraddhā hoti āsavānaṃ khayāya. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu sīlavā hoti, bahussuto hoti, āraddhavīriyo hoti, paññavā hoti. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu apaṇṇa­kap­paṭi­padaṃ paṭipanno hoti, yoni cassa āraddhā hoti āsavānaṃ khayāyā”ti.

Paṭhamaṃ.