Aṅguttara Nikāya 4

8. Apaṇṇakavagga

72. Sammā­diṭṭhi­sutta

“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu apaṇṇa­kap­paṭi­padaṃ paṭipanno hoti, yoni cassa āraddhā hoti āsavānaṃ khayāya. Katamehi catūhi? Nekkham­ma­vitak­kena, abyāpā­da­vitak­kena, avihiṃ­sā­vitak­kena, sammādiṭṭhiyā—imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu apaṇṇa­kap­paṭi­padaṃ paṭipanno hoti, yoni cassa āraddhā hoti āsavānaṃ khayāyā”ti.

Dutiyaṃ.