Aṅguttara Nikāya 5

18. Upāsakavagga

175. Caṇḍālasutta

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsakacaṇḍālo ca hoti upāsakamalañca upāsa­ka­pati­kuṭṭho ca. Katamehi pañcahi? Assaddho hoti; dussīlo hoti; kotūha­la­maṅga­liko hoti, maṅgalaṃ pacceti no kammaṃ; ito ca bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati; tattha ca pubbakāraṃ karoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgato upāsako upāsakacaṇḍālo ca hoti upāsakamalañca upāsa­ka­pati­kuṭṭho ca.

Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato upāsako upāsa­ka­ratanañca hoti upāsa­ka­padumañca upāsa­ka­puṇ­ḍarī­kañca. Katamehi pañcahi? Saddho hoti; sīlavā hoti; ako­tūha­la­maṅga­liko hoti, kammaṃ pacceti no maṅgalaṃ; na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati; idha ca pubbakāraṃ karoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgato upāsako upāsa­ka­ratanañca hoti upāsa­ka­padumañca upāsa­ka­puṇ­ḍarī­kañcā”ti.

Pañcamaṃ.