Aṅguttara Nikāya 5

26. Upasam­padā­vagga

254. Pañca­maccha­ri­ya­sutta

“Pañcimāni, bhikkhave, macchariyāni. Katamāni pañca? Āvāsa­maccha­ri­yaṃ, kula­maccha­ri­yaṃ, lābha­maccha­ri­yaṃ, vaṇṇa­maccha­ri­yaṃ, dhamma­maccha­ri­yaṃ—imāni kho, bhikkhave, pañca macchariyāni. Imesaṃ kho, bhikkhave, pañcannaṃ macchariyānaṃ etaṃ paṭikuṭṭhaṃ, yadidaṃ dhamma­maccha­ri­yan”ti.

Catutthaṃ.