Aṅguttara Nikāya 6

11. Tikavagga

108. Duccaritasutta

“Tayome, bhikkhave, dhammā. Katame tayo? Kāyaduccaritaṃ, vacīduccaritaṃ, manoduccaritaṃ. Ime kho, bhikkhave, tayo dhammā. Imesaṃ kho, bhikkhave, tiṇṇaṃ dhammānaṃ pahānāya tayo dhammā bhāvetabbā. Katame tayo? Kāya­ducca­ritassa pahānāya kāyasucaritaṃ bhāvetabbaṃ, vacī­ducca­ritassa pahānāya vacīsucaritaṃ bhāvetabbaṃ, mano­ducca­ritassa pahānāya manosucaritaṃ bhāvetabbaṃ. Imesaṃ kho, bhikkhave, tiṇṇaṃ dhammānaṃ pahānāya ime tayo dhammā bhāvetabbā”ti.

Dutiyaṃ.