Aṅguttara Nikāya 6

11. Tikavagga

109. Vitakkasutta

“Tayome, bhikkhave, dhammā. Katame tayo? Kāmavitakko, byāpādavitakko, vihiṃsāvitakko. Ime kho, bhikkhave, tayo dhammā. Imesaṃ kho, bhikkhave, tiṇṇaṃ dhammānaṃ pahānāya tayo dhammā bhāvetabbā. Katame tayo? Kāmavitakkassa pahānāya nekkham­ma­vitakko bhāvetabbo, ­byāpā­da­vitak­kassa pahānāya abyāpā­da­vitakko bhāvetabbo, vihiṃ­sā­vitak­kassa pahānāya avihiṃ­sā­vitakko bhāvetabbo. Imesaṃ kho, bhikkhave, tiṇṇaṃ dhammānaṃ pahānāya ime tayo dhammā bhāvetabbā”ti.

Tatiyaṃ.