Aṅguttara Nikāya 6

5. Dhammikavagga

50. Indriya­saṃ­vara­sutta

“Indriyasaṃvare, bhikkhave, asati indriya­saṃ­vara­vi­pan­nassa hatūpanisaṃ hoti sīlaṃ; sīle asati sīlavipannassa hatūpaniso hoti sammāsamādhi; sammā­samā­dhimhi asati sammā­samā­dhi­vi­pan­nassa hatūpanisaṃ hoti yathā­bhūta­ñāṇadas­sanaṃ; yathā­bhūta­ñāṇadas­sane asati yathā­bhūta­ñāṇadas­sana­vi­pan­nassa hatūpaniso hoti nibbidāvirāgo; nibbidāvirāge asati nibbidā­virāga­vi­pan­nassa hatūpanisaṃ hoti vimutti­ñāṇadas­sanaṃ. Seyyathāpi, bhikkhave, rukkho sākhā­palāsa­vi­panno. Tassa papaṭikāpi na pāripūriṃ gacchati, tacopi na pāripūriṃ gacchati, pheggupi na pāripūriṃ gacchati, sāropi na pāripūriṃ gacchati. Evamevaṃ kho, bhikkhave, indriyasaṃvare asati indriya­saṃ­vara­vi­pan­nassa hatūpanisaṃ hoti sīlaṃ … pe … vimutti­ñāṇadas­sanaṃ.

Indriyasaṃvare, bhikkhave, sati indriya­saṃ­vara­sam­pannassa upani­sa­sam­pannaṃ hoti sīlaṃ; sīle sati sīla­sam­pannassa upani­sa­sam­panno hoti sammāsamādhi; sammā­samā­dhimhi sati sammā­samā­dhi­sam­pannassa upani­sa­sam­pannaṃ hoti yathā­bhūta­ñāṇadas­sanaṃ; yathā­bhūta­ñāṇadas­sane sati yathā­bhūta­ñāṇadas­sana­sam­pannassa upani­sa­sam­panno hoti nibbidāvirāgo; nibbidāvirāge sati nibbidā­virāga­sam­pannassa upani­sa­sam­pannaṃ hoti vimutti­ñāṇadas­sanaṃ. Seyyathāpi, bhikkhave, rukkho sākhā­palāsa­sam­panno. Tassa papaṭikāpi pāripūriṃ gacchati, tacopi pāripūriṃ gacchati, pheggupi pāripūriṃ gacchati, sāropi pāripūriṃ gacchati. Evamevaṃ kho, bhikkhave, indriyasaṃvare sati indriya­saṃ­vara­sam­pannassa upani­sa­sam­pannaṃ hoti sīlaṃ … pe … vimutti­ñāṇadas­sanan”ti.

Aṭṭhamaṃ.