Aṅguttara Nikāya 7

1. Dhanavagga

10. Maccha­ri­ya­sutta

“Sattimāni, bhikkhave, saṃyojanāni. Katamāni satta? Anuna­ya­saṃ­yoja­naṃ, paṭi­gha­saṃ­yoja­naṃ, diṭṭhi­saṃ­yoja­naṃ, vici­kicchā­saṃ­yoja­naṃ, mānasaṃyojanaṃ, issāsaṃyojanaṃ, maccha­ri­ya­saṃ­yoja­naṃ. Imāni kho, bhikkhave, satta saṃyojanānī”ti.

Dasamaṃ.

Dhanavaggo paṭhamo.

Dve piyāni balaṃ dhanaṃ,
Saṅkhittañceva vitthataṃ;
Uggaṃ saṃyojanañceva,
Pahānaṃ macchariyena cāti.