Aṅguttara Nikāya 7

1. Dhanavagga

2. Dutiya­piya­sutta

“Sattahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ appiyo ca hoti amanāpo ca agaru ca abhāvanīyo ca. Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu lābhakāmo ca hoti, sakkārakāmo ca hoti, anavaññat­tikāmo ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappī ca, issukī ca, maccharī ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ appiyo ca hoti amanāpo ca agaru ca abhāvanīyo ca.

Sattahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca. Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na lābhakāmo ca hoti, na sakkārakāmo ca hoti, na anavaññat­tikāmo ca hoti, hirīmā ca hoti, ottappī ca, anissukī ca, amaccharī ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo cā”ti.

Dutiyaṃ.