Aṅguttara Nikāya 7

3. Vajji­satta­ka­vagga

24. Dutiya­satta­ka­sutta

“Satta vo, bhikkhave, aparihāniye dhamme desessāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha … pe … katame ca, bhikkhave, satta aparihāniyā dhammā?

Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū na kammārāmā bhavissanti, na kammaratā, na kammārāmataṃ anuyuttā; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū na bhassārāmā bhavissanti … pe … na niddārāmā bhavissanti … na saṅgaṇikārāmā bhavissanti … na pāpicchā bhavissanti na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā … na pāpamittā bhavissanti na pāpasahāyā na pāpasampavaṅkā … na oramattakena visesā­dhi­gamena antarāvosānaṃ āpajjissanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihānī”ti.

Catutthaṃ.