Aṅguttara Nikāya 7

3. Vajji­satta­ka­vagga

25. Tatiya­satta­ka­sutta

“Satta vo, bhikkhave, aparihāniye dhamme desessāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha … pe … katame ca, bhikkhave, satta aparihāniyā dhammā? Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū saddhā bhavissanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū hirimanto bhavissanti … pe … ottappino bhavissanti … bahussutā bhavissanti … āraddhavīriyā bhavissanti … satimanto bhavissanti … paññavanto bhavissanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihānī”ti.

Pañcamaṃ.