Aṅguttara Nikāya 7

3. Vajji­satta­ka­vagga

26. Bojjhaṅgasutta

“Satta vo, bhikkhave, aparihāniye dhamme desessāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha … pe … katame ca, bhikkhave, satta aparihāniyā dhammā? Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū sati­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, bhikkhū dhamma­vicaya­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti … pe … vīriya­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti … pīti­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti … passad­dhi­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti … samā­dhi­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti … upekkhā­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāvessanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihāni.

Yāvakīvañca, bhikkhave, ime satta aparihāniyā dhammā bhikkhūsu ṭhassanti, imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu bhikkhū sandississanti; vuddhiyeva, bhikkhave, bhikkhūnaṃ pāṭikaṅkhā, no parihānī”ti.

Chaṭṭhaṃ.