Aṅguttara Nikāya 7

5. Mahāyaññavagga

46. Paṭha­ma­aggi­sutta

“Sattime, bhikkhave, aggī. Katame satta? Rāgaggi, dosaggi, mohaggi, āhuneyyaggi, gahapataggi, dakkhiṇeyyaggi, kaṭṭhaggi—ime kho, bhikkhave, satta aggī”ti.

Tatiyaṃ.