Aṅguttara Nikāya 7

8. Vinayavagga

79. Paṭha­ma­vinaya­dhara­sobha­na­sutta

“Sattahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato vinayadharo sobhati. Katamehi sattahi? Āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, sīlavā hoti … pe … samādāya sikkhati sikkhāpadesu, catunnaṃ jhānānaṃ ābhi­ce­tasi­kā­naṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī, āsavānaṃ khayā … pe … sacchikatvā upasampajja viharati. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samannāgato vinayadharo sobhatī”ti.

Pañcamaṃ.