Aṅguttara Nikāya 7

8. Vinayavagga

84. Adhika­ra­ṇa­sama­tha­sutta

“Sattime, bhikkhave, adhika­ra­ṇa­sama­thā dhammā uppan­nup­pan­nā­naṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya. Katame satta? Sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ dātabbaṃ, yebhuyyasikā dātabbā, tassa­pāpiya­sikā dātabbā, tiṇavatthārako dātabbo. Ime kho, bhikkhave, satta adhika­ra­ṇa­sama­thā dhammā uppan­nup­pan­nā­naṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāyā”ti.

Dasamaṃ.

Vinayavaggo aṭṭhamo.

Caturo vinayadharā,
caturo ceva sobhanā;
Sāsanaṃ adhikaraṇa—​
sama­the­naṭṭhame dasāti.