Aṅguttara Nikāya 7

9. Samaṇavagga

86. Samaṇasutta

“Sattannaṃ, bhikkhave, dhammānaṃ samitattā samaṇo hoti … pe ….

Dutiyaṃ.