Aṅguttara Nikāya 7

9. Samaṇavagga

91. Ariyasutta

“… Ārakattā ariyo hoti … pe ….

Sattamaṃ.