Aṅguttara Nikāya 7

9. Samaṇavagga

94. Saddhammasutta

“Sattime, bhikkhave, saddhammā. Katame satta? Saddho hoti, hirīmā hoti, ottappī hoti, bahussuto hoti, āraddhavīriyo hoti, satimā hoti, paññavā hoti. Ime kho, bhikkhave, satta saddhammā”ti.

Dasamaṃ.

Samaṇavaggo navamo.

Bhikkhuṃ samaṇo brāhmaṇo,
sottiyo ceva nhātako;
Vedagū ariyo arahā,
asaddhammā ca saddhammāti.