Aṅguttara Nikāya 8

7. Bhūmicālavagga

62. Alaṃsutta

“Chahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ. Katamehi chahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; dhātānañca dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno ca hoti; kalyāṇavāco ca hoti kalyā­ṇa­vākka­raṇo, poriyā vācāya samannāgato vissaṭṭhāya anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā; sandassako ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, chahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ. (1)

Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; dhātānañca dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno ca hoti; kalyāṇavāco ca hoti … pe … atthassa viññāpaniyā; sandassako ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ. (2)

Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano nālaṃ paresaṃ. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; dhātānañca dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno ca hoti; no ca kalyāṇavāco hoti kalyā­ṇa­vākka­raṇo, poriyā vācāya samannāgato vissaṭṭhāya anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā; no ca sandassako hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano nālaṃ paresaṃ. (3)

Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ nālaṃ attano. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; no ca dhātānaṃ dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; na ca atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno hoti; kalyāṇavāco ca hoti kalyā­ṇa­vākka­raṇo … pe … atthassa viññāpaniyā; sandassako ca hoti … pe … sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ, nālaṃ attano. (4)

Tīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano nālaṃ paresaṃ. Katamehi tīhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; dhātānañca dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno ca hoti; no ca kalyāṇavāco hoti kalyā­ṇa­vākka­raṇo, poriyā vācāya samannāgato vissaṭṭhāya anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā; no ca sandassako hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano, nālaṃ paresaṃ. (5)

Tīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ, nālaṃ attano. Katamehi tīhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sutānañca dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; no ca dhātānaṃ dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; no ca atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno hoti; kalyāṇavāco ca hoti … pe … atthassa viññāpaniyā; sandassako ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ, nālaṃ attano. (6)

Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano, nālaṃ paresaṃ. Katamehi dvīhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sutānaṃ dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; dhātānañca dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno ca hoti; no ca kalyāṇavāco hoti … pe … atthassa viññāpaniyā; no ca sandassako hoti … pe … sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano, nālaṃ paresaṃ. (7)

Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ, nālaṃ attano. Katamehi dvīhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sutānaṃ dhammānaṃ dhāraṇajātiko hoti; no ca dhātānaṃ dhammānaṃ atthū­papa­rikkhitā hoti; no ca atthamaññāya dhammamaññāya dhammā­nu­dhammap­paṭi­panno hoti; kalyāṇavāco ca hoti kalyā­ṇa­vākka­raṇo, poriyā vācāya samannāgato vissaṭṭhāya anelagaḷāya atthassa viññāpaniyā; sandassako ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako sab­rahma­cārī­naṃ. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ, nālaṃ attano”ti. (8)

Dutiyaṃ.