Aṅguttara Nikāya 9

6. Khemavagga

53. Khemap­patta­sutta

“‘Khemappatto, khemappatto’ti, āvuso, vuccati ….

Dutiyaṃ.