Aṅguttara Nikāya 9

6. Khemavagga

55. Amatappat­tasutta

“‘Amatappatto, amatappatto’ti, āvuso, vuccati ….

Catutthaṃ.