Aṅguttara Nikāya 9

6. Khemavagga

57. Abhayap­patta­sutta

“‘Abhayappatto, abhayappatto’ti, āvuso, vuccati ….

Chaṭṭhaṃ.