Dhātukathā

2 Niddesa

2.1. Paṭhamanaya saṅga­hā­saṅga­ha­pada­niddesa

2.1.1. Khandha

Rūpakkhandho katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahito? Rūpakkhandho ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahito. (1)

Vedanākkhandho katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahito? Vedanākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. (2)

Saññākkhandho katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahito? Saññākkhandho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. (3)

Saṅ­khā­rak­khan­dho katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahito? Saṅ­khā­rak­khan­dho ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito. (4)

Viññā­ṇak­khan­dho katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahito? Viññā­ṇak­khan­dho ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahito. (5)

(Ekamūlakaṃ.)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. (1)

Rūpakkhandho ca saññākkhandho ca … pe … dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. (2)

Rūpakkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca … pe … dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. (3)

Rūpakkhandho ca viññā­ṇak­khan­dho ca … pe … dvīhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi, na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. (4)

(Dukamūlakaṃ.)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca tīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. (1)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca … pe … tīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā. (2)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca viññā­ṇak­khan­dho ca … pe … tīhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi, na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā. (3)

(Tikamūlakaṃ.)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca viññā­ṇak­khan­dho ca … pe … catūhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena, na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Catukkamūlakaṃ.)

Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca viññā­ṇak­khan­dho ca katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Rūpakkhandho ca vedanākkhandho ca saññākkhandho ca saṅ­khā­rak­khan­dho ca viññā­ṇak­khan­dho ca pañcahi khandhehi dvāda­sā­yata­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Pañcakkhandhā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Pañcakkhandhā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Pañcakaṃ.)

2.1.2. Āyatana

Cakkhāyatanaṃ katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitaṃ? Cakkhāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Sotāyatanaṃ … ghānāyatanaṃ … jivhāyatanaṃ … kāyāyatanaṃ … rūpāyatanaṃ … saddāyatanaṃ … gandhāyatanaṃ … rasāyatanaṃ … ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ … pe … ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Manāyatanaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Dhammāyatanaṃ asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

(Ekamūlakaṃ.)

­Cak­khā­ya­tanañca sotāyatanañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

­Cak­khā­ya­tanañca ghānāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca jivhāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca kāyāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca rūpāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca saddāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca gan­dhāyata­nañca … ­cak­khā­ya­tanañca rasāyatanañca … ­cak­khā­ya­tanañca ­phoṭṭhab­bā­yatanañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

­Cak­khā­ya­tanañca manāyatanañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

­Cak­khā­ya­tanañca dham­māyata­nañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

(Dukamūlakaṃ.)

Dvāda­sāyata­nāni katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Dvāda­sāyata­nāni asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Dvādasakaṃ.)

2.1.3. Dhātu

Cakkhudhātu katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Cakkhudhātu ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sotadhātu … ghānadhātu … jivhādhātu … kāyadhātu … rūpadhātu … saddadhātu … gandhadhātu … rasadhātu … ­phoṭṭhab­ba­dhātu … cak­khu­viñ­ñā­ṇa­dhātu … sota­viñ­ñā­ṇa­dhātu … ghāna­viñ­ñā­ṇa­dhātu … jivhā­viñ­ñā­ṇa­dhātu … kāya­viñ­ñā­ṇa­dhātu … manodhātu … mano­viñ­ñā­ṇa­dhātu ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Dhammadhātu asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

(Ekamūlakaṃ.)

Cakkhudhātu ca sotadhātu ca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cakkhudhātu ca ghānadhātu ca … cakkhudhātu ca jivhādhātu ca … cakkhudhātu ca kāyadhātu ca … cakkhudhātu ca rūpadhātu ca … cakkhudhātu ca saddadhātu ca … cakkhudhātu ca gandhadhātu ca … cakkhudhātu ca rasadhātu ca … cakkhudhātu ca ­phoṭṭhab­ba­dhātu ca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cakkhudhātu ca cak­khu­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cakkhudhātu ca sota­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca … cakkhudhātu ca ghāna­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca … cakkhudhātu ca jivhā­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca … cakkhudhātu ca kāya­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca … cakkhudhātu ca manodhātu ca … cakkhudhātu ca mano­viñ­ñā­ṇa­dhātu ca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cakkhudhātu ca dhammadhātu ca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

(Dukamūlakaṃ.)

Aṭṭhārasa dhātuyo katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Aṭṭhārasa dhātuyo asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Aṭṭhārasakaṃ.)

2.1.4. Sacca

Dukkhasaccaṃ katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitaṃ? Dukkhasaccaṃ pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Samudayasaccaṃ … maggasaccaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Nirodhasaccaṃ na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

(Ekamūlakaṃ.)

Dukkhasaccañca samuda­ya­saccañca pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Dukkhasaccañca maggasaccañca pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Dukkhasaccañca nirodha­saccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Dukamūlakaṃ.)

Dukkhasaccañca samuda­ya­saccañca maggasaccañca pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Dukkhasaccañca samuda­ya­saccañca nirodha­saccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

(Tikamūlakaṃ.)

Dukkhasaccañca samuda­ya­saccañca maggasaccañca nirodha­saccañca asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Cattāri saccāni katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitāni? Cattāri saccāni asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitāni. Katihi asaṅgahitāni? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitāni.

(Catukkaṃ.)

2.1.5. Indriya

Cakkhundriyaṃ katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitaṃ? Cakkhundriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Sotindriyaṃ … ghānindriyaṃ … jivhindriyaṃ … kāyindriyaṃ … itthindriyaṃ … purisindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Manindriyaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Jīvitindriyaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Tīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Sukhindriyaṃ … dukkhindriyaṃ … somanas­sindriyaṃ … domanas­sindriyaṃ … upekkhindriyaṃ … saddhindriyaṃ … vīriyindriyaṃ … satindriyaṃ … samādhindriyaṃ … paññindriyaṃ … anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ … aññindriyaṃ … aññātā­vin­dri­yaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

(Ekamūlakaṃ.)

Cak­khun­dri­yañca sotindriyañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cak­khun­dri­yañca ghānindriyañca … cak­khun­dri­yañca jivhindriyañca … cak­khun­dri­yañca kāyindriyañca … cak­khun­dri­yañca itthindriyañca … cak­khun­dri­yañca purisin­driyañca ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cak­khun­dri­yañca manindriyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cak­khun­dri­yañca jīvi­tin­driyañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cak­khun­dri­yañca sukhindriyañca … cak­khun­dri­yañca duk­khin­dri­yañca … cak­khun­dri­yañca somanas­sindriyañca … cak­khun­dri­yañca domanas­sindriyañca … cak­khun­dri­yañca upekkhin­dri­yañca … cak­khun­dri­yañca sad­dhindriyañca … cak­khun­dri­yañca ­vīriyin­driyañca … cak­khun­dri­yañca satindriyañca … cak­khun­dri­yañca samā­dhindriyañca … cak­khun­dri­yañca paññindriyañca … cak­khun­dri­yañca anaññātañ­ñassā­mī­tindriyañca … cak­khun­dri­yañca aññindriyañca … cak­khun­dri­yañca aññātā­vin­dri­yañca dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

(Dukamūlakaṃ.)

Bāvī­satin­driyāni katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitāni? Bāvī­satin­driyāni catūhi khandhehi satta­hā­yata­nehi terasahi dhātūhi saṅgahitāni. Katihi asaṅgahitāni? Ekena khandhena pañca­hā­yata­nehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitāni.

2.1.6. Paṭic­ca­samup­pādādi

Avijjā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Avijjāpaccayā saṅkhārā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saṅ­khā­ra­pac­cayā viññāṇaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Nāmarū­papaccayā saḷāyatanaṃ dvīhi khandhehi chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Tīhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Saḷāya­tana­pac­cayā phasso … phassapaccayā vedanā … vedanāpaccayā taṇhā … taṇhāpaccayā upādānaṃ … kammabhavo ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.

Upapattibhavo … kāmabhavo … saññābhavo … pañca­vo­kāra­bhavo pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahito.

Rūpabhavo pañcahi khandhehi pañca­hā­yata­nehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Na kehici khandhehi satta­hā­yata­nehi dasahi dhātūhi asaṅgahito.

Arūpabhavo … neva­saññā­nā­saññā­bhavo … catuvo­kāra­bhavo catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.

Asaññābhavo … ekavokārabhavo ekena khandhena dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.

Jāti dvīhi khandhehi … jarā dvīhi khandhehi … maraṇaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Tīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Soko … paridevo … dukkhaṃ … domanassaṃ … upāyāso … satipaṭṭhānaṃ … sammappadhānaṃ ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Iddhipādo dvīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Tīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahito.

Jhānaṃ dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Tīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

Appamaññā … pañcindriyāni … pañca balāni … satta bojjhaṅgā … ariyo aṭṭhaṅgiko maggo … phasso … vedanā … saññā … cetanā … adhimokkho … manasikāro ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahito. Katihi asaṅgahito? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahito.

Cittaṃ ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitaṃ. Katihi asaṅgahitaṃ? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitaṃ.

2.1.7. Tika

2.1.7.1. Kusalattika

Kusalā dhammā … akusalā dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Kusalā dhammā … akusalā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Abyākatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.2. Vedanāttika

Sukhāya vedanāya sampayuttā dhammā … dukkhāya vedanāya sampayuttā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Aduk­kha­ma­su­khāya vedanāya sampayuttā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.3. Vipākattika

Vipākā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Vipā­ka­dham­ma­dhammā … saṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Neva­vipāka­navi­pā­ka­dham­ma­dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi terasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.4. Upādinnattika

Upādin­nu­pādā­niyā dhammā pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

Anupā­dinnu­pādā­niyā dhammā pañcahi khandhehi satta­hā­yata­nehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi pañca­hā­yata­nehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Anupādin­na­anupā­dā­niyā dhammā … asaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.5. Saṃ­kiliṭ­ṭhat­tika

Asaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.6. Vitakkattika

Savitak­ka­savi­cārā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Avitak­ka­vicāra­mattā dhammā … pītisahagatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Avitak­ka­avi­cārā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

2.1.7.7. Pītittika

Sukhasahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upekkhā­saha­gatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.8. ­Dassa­ne­napa­hātab­bat­tika

Dassanena pahātabbā dhammā … bhāvanāya pahātabbā dhammā … dassanena pahātab­ba­hetukā dhammā … bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā … ācayagāmino dhammā … apacayagāmino dhammā … sekkhā dhammā … asekkhā dhammā … mahaggatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.9–11. ­Dassa­ne­napa­hātab­ba­he­tu­kat­ti­kādi

Neva dassanena na bhāvanāya pahātabbā dhammā … neva dassanena na bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā … nevāca­yagāmi­nāpa­caya­gāmino dhammā … neva­sekkha­nā­sekkhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.12. Parittattika

Parittā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Appamāṇā dhammā … paṇītā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.13. Parit­tā­ramma­ṇat­tika

Parittārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Mahagga­tā­rammaṇā dhammā … appa­māṇā­rammaṇā dhammā … hīnā dhammā … micchat­ta­niyatā dhammā … sammattaniyatā dhammā … maggārammaṇā dhammā … maggahetukā dhammā … maggādhipatino dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.14. Hīnattika

Majjhimā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.15. Micchat­ta­niyatat­tika

Aniyatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.17. Uppannattika

Uppannā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Anuppannā dhammā pañcahi khandhehi satta­hā­yata­nehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi pañca­hā­yata­nehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Uppādino dhammā pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

2.1.7.18. Atītattika

Atītā dhammā … anāgatā dhammā … paccuppannā dhammā … ajjhattā dhammā … ajjhat­ta­bahid­dhā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Bahiddhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.7.19–21. Atī­tā­ramma­ṇat­tikādi

Atītārammaṇā dhammā … anāgatārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇā dhammā … ajjhat­tā­rammaṇā dhammā … bahid­dhā­rammaṇā dhammā … ajjhat­ta­bahid­dhā­rammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

7.22. Sani­dassa­nat­tika

Sani­dassa­na­sappa­ṭi­ghā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Ani­dassa­na­sappa­ṭi­ghā dhammā ekena khandhena navahāyatanehi navahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi tīhāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā.

Ani­dassa­na­ap­paṭi­ghā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi, dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8. Duka

2.1.8.1. Hetugocchaka

Hetū dhammā … hetū ceva sahetukā ca dhammā … hetū ceva hetusampayuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Na hetū dhammā … ahetukā dhammā … hetuvippayuttā dhammā … na hetu ahetukā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Sahetukā dhammā … hetusampayuttā dhammā … sahetukā ceva na ca hetu dhammā … hetusampayuttā ceva na ca hetū dhammā … na hetū sahetukā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.2. Cūḷantaraduka

Sappaccayā dhammā … saṅkhatā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Appaccayā dhammā … asaṅkhatā dhammā na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sanidassanā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Anidassanā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi, ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

Sappaṭighā dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

Appaṭighā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi, dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Rūpino dhammā ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

Arūpino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Lokiyā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Lokuttarā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Kenaci viññeyyā dhammā … kenaci na viññeyyā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.3. Āsavagocchaka

Āsavā dhammā … āsavā ceva sāsavā ca dhammā … āsavā ceva āsava­sam­payuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No āsavā dhammā … āsava­vippa­yuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Sāsavā dhammā … sāsavā ceva no ca āsavā dhammā … āsava­vippa­yuttā sāsavā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Anāsavā dhammā … āsava­vippa­yuttā anāsavā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Āsava­sam­payuttā dhammā … āsava­sam­payuttā ceva no ca āsavā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.4–9. Saṃ­yoja­na­goc­cha­kādi

Saṃyojanā dhammā … ganthā dhammā … oghā dhammā … yogā dhammā … nīvaraṇā dhammā … parāmāsā dhammā … parāmāsā ceva parāmaṭṭhā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No parāmāsā dhammā … parāmā­sa­vippa­yuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Parāmaṭṭhā dhammā … parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā dhammā … parāmā­sa­vippa­yuttā parāmaṭṭhā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Aparāmaṭṭhā dhammā … parāmā­sa­vippa­yuttā aparāmaṭṭhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Parāmā­sa­sam­payuttā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.10. Mahantaraduka

Sārammaṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Anārammaṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cittā dhammā ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No cittā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cetasikā dhammā … citta­sam­payuttā dhammā … cittasaṃsaṭṭhā dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Acetasikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Citta­vippa­yuttā dhammā … citta­visaṃ­saṭ­ṭhā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi asaṅgahitā.

Citta­sa­muṭṭhānā dhammā catūhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No citta­sa­muṭṭhānā dhammā … no cittasahabhuno dhammā … no cit­tānupa­rivat­tino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Cittasahabhuno dhammā … cit­tānupa­rivat­tino dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhānā dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhuno dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tino dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhānā dhammā … no citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhuno dhammā … no cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tino dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Ajjhattikā dhammā dvīhi khandhehi chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Tīhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi asaṅgahitā.

Bāhirā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi chahāyatanehi chahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena chahāyatanehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upādā dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

No upādā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi tīhāyatanehi navahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi navahāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upādinnā dhammā pañcahi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

Anupādinnā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi satta­hā­yata­nehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi pañca­hā­yata­nehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.11–12. Upādā­na­goc­cha­kādi

Upādānā dhammā … kilesā dhammā … kilesā ceva saṃkilesikā ca dhammā … kilesā ceva saṃkiliṭṭhā ca dhammā … kilesā ceva kilesa­sam­payuttā ca dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

No kilesā dhammā … asaṃkiliṭṭhā dhammā … kilesa­vippa­yuttā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Saṃkilesikā dhammā … saṃkilesikā ceva no ca kilesā dhammā … kilesa­vippa­yuttā saṃkilesikā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Asaṃkilesikā dhammā … kilesa­vippa­yuttā asaṃkilesikā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saṃkiliṭṭhā dhammā … kilesa­sam­payuttā dhammā … saṃkiliṭṭhā ceva no ca kilesā dhammā … kilesa­sam­payuttā ceva no ca kilesā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.1.8.13. Piṭṭhiduka

Dassanena pahātabbā dhammā … bhāvanāya pahātabbā dhammā … dassanena pahātab­ba­hetukā dhammā … bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Na dassanena pahātabbā dhammā … na bhāvanāya pahātabbā dhammā … na dassanena pahātab­ba­hetukā dhammā … na bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Savitakkā dhammā … savicārā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Avitakkā dhammā … avicārā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā asaṅgahitā.

Sappītikā dhammā … pītisahagatā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Appītikā dhammā … na pītisahagatā dhammā … na sukhasahagatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Sukhasahagatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upekkhā­saha­gatā dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Na upekkhā­saha­gatā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi terasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi asaṅgahitā.

Kāmāvacarā dhammā … pariyāpannā dhammā … sauttarā dhammā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Na kāmāvacarā dhammā … apariyāpannā dhammā … anuttarā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Rūpāvacarā dhammā … arūpāvacarā dhammā … niyyānikā dhammā … niyatā dhammā … saraṇā dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Na rūpāvacarā dhammā … na arūpāvacarā dhammā … aniyyānikā dhammā … aniyatā dhammā … araṇā dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Araṇā dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā pañcahi khandhehi dvāda­sahāya­ta­nehi aṭṭhārasahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Na kehici khandhehi na kehici āyatanehi na kāhici dhātūhi asaṅgahitā.

Saṅga­hā­saṅga­ha­pada­niddeso paṭhamo.