Dhātukathā

2 Niddesa

2.10. Dasamanaya Vippa­yuttena­vippa­yutta­pada­niddesa

Rūpakkhandhena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi vippayuttā? Te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Veda­nāk­khan­dhena ye dhammā … sañ­ñāk­khan­dhena ye dhammā … saṅ­khā­rak­khan­dhena ye dhammā … viññā­ṇak­khan­dhena ye dhammā … manāyatanena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … pe … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Cakkhāyatanena ye dhammā … pe … ­phoṭṭhab­bā­yata­nena ye dhammā … cakkhudhātuyā ye dhammā … pe … ­phoṭṭhab­ba­dhātuyā ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Cak­khu­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … pe … mano­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … samuda­ya­sac­cena ye dhammā … maggasaccena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Nirodhasaccena ye dhammā … cakkhundriyena ye dhammā … pe … kāyindriyena ye dhammā … itthindriyena ye dhammā … purisindriyena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Manindriyena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Sukhindriyena ye dhammā … dukkhindriyena ye dhammā … soma­nassin­driyena ye dhammā … doma­nassin­driyena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Upekkhin­driyena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Saddhindriyena ye dhammā … vīriyindriyena ye dhammā … satindriyena ye dhammā … samā­dhin­driyena ye dhammā … paññindriyena ye dhammā … anaññātañ­ñas­sāmītin­driyena ye dhammā … aññindriyena ye dhammā … aññātā­vin­driyena ye dhammā … avijjāya ye dhammā … avijjāpaccayā saṅkhārehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Saṅ­khā­ra­pac­cayā viññāṇena ye dhammā … saḷāya­tana­pac­cayā phassena ye dhammā … phassapaccayā vedanāya ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā … taṇhāpaccayā upādānena ye dhammā … kammabhavena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Rūpabhavena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi tīhi dhātūhi vippayuttā.

Asaññābhavena ye dhammā … ekavo­kāra­bha­vena ye dhammā … paridevena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Arūpabhavena ye dhammā … neva­saññā­nā­saññā­bhavena ye dhammā … catuvo­kāra­bha­vena ye dhammā … sokena ye dhammā … dukkhena ye dhammā … domanassena ye dhammā … upāyāsena ye dhammā … satipaṭṭhānena ye dhammā … sammap­pa­dhā­nena ye dhammā … iddhipādena ye dhammā … jhānena ye dhammā … appamaññāya ye dhammā … pañcahi indriyehi ye dhammā … pañcahi balehi ye dhammā … sattahi bojjhaṅgehi ye dhammā … ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Phassena ye dhammā … vedanāya ye dhammā … saññāya ye dhammā … cetanāya ye dhammā … cittena ye dhammā … manasikārena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Adhimokkhena ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

2.10.1. Tika

Kusalehi dhammehi ye dhammā … akusalehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (1)

Sukhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā … dukkhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Aduk­kha­ma­su­khāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (2)

Vipākehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Vipā­ka­dham­ma­dham­mehi ye dhammā … saṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesi­kehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Neva­vipāka­navi­pā­ka­dham­ma­dham­mehi ye dhammā … anupā­dinnu­pādā­niyehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā. (3)

Anupādin­na­anupā­dā­niyehi dhammehi ye dhammā … asaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesi­kehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā. (4)

Savitak­ka­savi­cārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Avitak­ka­vicāra­mat­tehi dhammehi ye dhammā … pītisahagatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Avitak­ka­avi­cārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā. (6)

Sukha­saha­gatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Upekkhā­saha­gatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (7)

Dassanena pahātabbehi dhammehi ye dhammā … bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā … dassanena pahātab­ba­hetu­kehi dhammehi ye dhammā … bhāvanāya pahātab­ba­hetu­kehi dhammehi ye dhammā … ācayagāmīhi dhammehi ye dhammā … apacayagāmīhi dhammehi ye dhammā … sekkhehi dhammehi ye dhammā … asekkhehi dhammehi ye dhammā … mahaggatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Appamāṇehi dhammehi ye dhammā … paṇītehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā. (8–‍12)

Parit­tā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Mahagga­tā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā … appa­māṇā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā … hīnehi dhammehi ye dhammā … micchat­ta­niya­tehi dhammehi ye dhammā … sam­mat­tani­ya­tehi dhammehi ye dhammā … maggārammaṇehi dhammehi ye dhammā … maggahetukehi dhammehi ye dhammā … maggādhipatīhi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (13–‍16)

Anuppannehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā. (17)

Atītārammaṇehi dhammehi ye dhammā … anāga­tā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

­Pac­cup­pan­nā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā … ajjhat­tā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā … bahid­dhā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā … ajjhat­ta­bahid­dhā­ramma­ṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (19–‍21)

Sani­dassa­na­sappa­ṭi­ghehi dhammehi ye dhammā … ani­dassa­na­sappa­ṭi­ghehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā. (22)

2.10.2. Duka

2.10.2.1. Hetugocchaka

Hetūhi dhammehi ye dhammā … sahetukehi dhammehi ye dhammā … hetu­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhammā … sahetukehi ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva hetu­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā … hetu­sam­payut­tehi ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā … na hetusahetukehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

2.10.2.2. Cūḷantaraduka

Appaccayehi dhammehi ye dhammā … asaṅkhatehi dhammehi ye dhammā … sanidassanehi dhammehi ye dhammā … sappaṭighehi dhammehi ye dhammā … rūpīhi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Lokuttarehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.

2.10.2.3. Āsavagocchaka

Āsavehi dhammehi ye dhammā … āsava­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva āsava­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā … āsava­sam­payut­tehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Anāsavehi dhammehi ye dhammā … āsava­vippa­yuttehi anāsavehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.

2.10.2.4–9. Saṃ­yoja­na­goc­cha­kādi

Saṃyojanehi dhammehi ye dhammā … ganthehi dhammehi ye dhammā … oghehi dhammehi ye dhammā … yogehi dhammehi ye dhammā … nīvaraṇehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi dhammehi ye dhammā … parāmā­sa­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi ceva parāmaṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Aparāmaṭṭhehi dhammehi ye dhammā … parāmā­sa­vippa­yuttehi aparāmaṭṭhehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.

2.10.2.10. Saṃ­yoja­na­goc­cha­kādi

Sārammaṇehi dhammehi ye dhammā … cittehi dhammehi ye dhammā … cetasikehi dhammehi ye dhammā … citta­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭhehi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhūhi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tīhi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Anārammaṇehi dhammehi ye dhammā … citta­vippa­yuttehi dhammehi ye dhammā … citta­vi­saṃsaṭ­ṭhehi dhammehi ye dhammā … upādādhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Anupādinnehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.

2.10.2.11–12. Upādā­na­goc­cha­kādi

Upādānehi dhammehi ye dhammā … kilesehi dhammehi ye dhammā … saṃkiliṭṭhehi dhammehi ye dhammā … kilesa­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkilesikehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā … saṃkiliṭṭhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva kilesa­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā … kilesa­sam­payut­tehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Asaṃkilesikehi dhammehi ye dhammā … kilesa­vippa­yuttehi asaṃkilesikehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.

2.10.2.13. Piṭṭhiduka

Dassanena pahātabbehi dhammehi ye dhammā … bhāvanāya pahātabbehi dhammehi ye dhammā … dassanena pahātab­ba­hetu­kehi dhammehi ye dhammā … bhāvanāya pahātab­ba­hetu­kehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Savitakkehi dhammehi ye dhammā … savicārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Avitakkehi dhammehi ye dhammā … avicārehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.

Sappītikehi dhammehi ye dhammā … pītisahagatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Sukha­saha­gatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Upekkhā­saha­gatehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Na kāmāvacarehi dhammehi ye dhammā … apariyāpannehi dhammehi ye dhammā … anuttarehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā … te dhammā na kehici khandhehi na kehici āyatanehi chahi dhātūhi vippayuttā.

Rūpāvacarehi dhammehi ye dhammā … arūpāvacarehi dhammehi ye dhammā … niyyānikehi dhammehi ye dhammā … niyatehi dhammehi ye dhammā … saraṇehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi vippayuttā? Te dhammā ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Dhammāyatanaṃ dhammadhātu,
Dukkhasaccañca jīvitaṃ;
Saḷāyatanaṃ nāmarūpaṃ,
Cattāro ca mahābhavā.

Jāti jarā ca maraṇaṃ,
tikes­vekūna­vīsati;
Gocchakesu ca paññāsa,
aṭṭha cūḷantare padā.

Mahantare pannarasa,
aṭṭhārasa tato pare;
Tevīsa padasataṃ etaṃ,
sampayoge na labbhatīti. [123]

Vippayuttena vippa­yutta­pada­niddeso dasamo.