Dhātukathā

2 Niddesa

2.11. Ekādasamanaya Saṅga­hite­nasam­payut­ta­vippa­yutta­pada­niddesa

Samuda­ya­sac­cena ye dhammā … maggasaccena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttā? Te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā; ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Itthindriyena ye dhammā … purisindriyena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttāti? Natthi. Katihi vippayuttā? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Sukhindriyena ye dhammā … dukkhindriyena ye dhammā … soma­nassin­driyena ye dhammā … doma­nassin­driyena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Upekkhin­driyena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena dvīhi dhātūhi sampayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Saddhindriyena ye dhammā … vīriyindriyena ye dhammā … satindriyena ye dhammā … samā­dhin­driyena ye dhammā … paññindriyena ye dhammā … anaññātañ­ñas­sāmītin­driyena ye dhammā … aññindriyena ye dhammā … aññātā­vin­driyena ye dhammā … avijjāya ye dhammā … avijjāpaccayā saṅkhārehi ye dhammā … saḷāya­tana­pac­cayā phassena ye dhammā … vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā … taṇhāpaccayā upādānena ye dhammā … kammabhavena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā; ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Paridevena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttāti? Natthi. Katihi vippayuttā? Catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Sokena ye dhammā … dukkhena ye dhammā … domanassena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Upāyāsena ye dhammā … satipaṭṭhānena ye dhammā … sammap­pa­dhā­nena ye dhammā … appamaññāya ye dhammā … pañcahi indriyehi ye dhammā … pañcahi balehi ye dhammā … sattahi bojjhaṅgehi ye dhammā … ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā … phassena ye dhammā … cetanāya ye dhammā … adhimokkhena ye dhammā … manasikārena ye dhammā … hetūhi dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva hetu­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā … āsavehi dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva āsava­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā … saṃyojanehi dhammehi ye dhammā … ganthehi dhammehi ye dhammā … oghehi dhammehi ye dhammā … yogehi dhammehi ye dhammā … nīvaraṇehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi dhammehi ye dhammā … upādānehi dhammehi ye dhammā … kilesehi dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkilesikehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva kilesa­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi sampayuttā? Te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā; ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katihi vippayuttā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā; ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.

Dve saccā panna­rasin­driyā,
Ekādasa paṭiccapadā;
Uddhaṃ puna ekādasa,
Goc­cha­ka­pada­mettha tiṃsavidhāti
. [69]

Saṅgahitena sam­payut­ta­vippa­yutta­pada­niddeso ekādasamo.