Dhātukathā

2 Niddesa

2.12. Dvādasamanaya Sam­payut­tena­saṅga­hitā­saṅga­hita­pada­niddesa

Veda­nāk­khan­dhena ye dhammā … sañ­ñāk­khan­dhena ye dhammā … saṅ­khā­rak­khan­dhena ye dhammā sampayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Viññā­ṇak­khan­dhena ye dhammā … manāyatanena ye dhammā … cak­khu­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … pe … manodhātuyā ye dhammā … mano­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā sampayuttā … pe … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Samuda­ya­sac­cena ye dhammā … maggasaccena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Manindriyena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sukhindriyena ye dhammā … dukkhindriyena ye dhammā … soma­nassin­driyena ye dhammā … doma­nassin­driyena ye dhammā sampayuttā … , te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upekkhin­driyena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saddhindriyena ye dhammā … vīriyindriyena ye dhammā … satindriyena ye dhammā … samā­dhin­driyena ye dhammā … paññindriyena ye dhammā … anaññātañ­ñas­sāmītin­driyena ye dhammā … aññindriyena ye dhammā … aññātā­vin­driyena ye dhammā … avijjāya ye dhammā … avijjāpaccayā saṅkhārehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saṅ­khā­ra­pac­cayā viññāṇena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saḷāya­tana­pac­cayā phassena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Phassapaccayā vedanāya ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā … taṇhāpaccayā upādānena ye dhammā … kammabhavena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sokena ye dhammā … dukkhena ye dhammā … domanassena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Upāyāsena ye dhammā … satipaṭṭhānena ye dhammā … sammap­pa­dhā­nena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Iddhipādena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Jhānena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Appamaññāya ye dhammā … pañcahi indriyehi ye dhammā … pañcahi balehi ye dhammā … sattahi bojjhaṅgehi ye dhammā … ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Phassena ye dhammā … cetanāya ye dhammā … manasikārena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Vedanāya ye dhammā … saññāya ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi dasahāyatanehi dasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cittena ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Adhimokkhena ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi tīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi pannarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.1. Tika

Sukhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā … dukkhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā … aduk­kha­ma­su­khāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā … savitak­ka­savi­cārehi dhammehi ye dhammā … avitak­ka­vicāra­mat­tehi dhammehi ye dhammā … pītisahagatehi dhammehi ye dhammā … sukha­saha­gatehi dhammehi ye dhammā … upekkhā­saha­gatehi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.2. Duka

2.12.2.1. Hetugocchaka

Hetūhi dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva hetu­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sahetukehi ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā … hetu­sam­payut­tehi ceva na ca hetūhi dhammehi ye dhammā … na hetusahetukehi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.2.3. Āsavagocchaka

Āsavehi dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva āsava­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Āsava­sam­payut­tehi ceva no ca āsavehi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.2.4–9. Saṃ­yoja­na­goc­cha­kādi

Saṃyojanehi dhammehi ye dhammā … ganthehi dhammehi ye dhammā … oghehi dhammehi ye dhammā … yogehi dhammehi ye dhammā … nīvaraṇehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi ceva parāmaṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Parāmā­sa­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.2.10. Mahantaraduka

Cittehi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Dvīhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cetasikehi dhammehi ye dhammā … citta­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭhehi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhūhi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tīhi dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena sattahi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi ekādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

2.12.2.11–13. Upādā­na­goc­cha­kādi

Upādānehi dhammehi ye dhammā … kilesehi dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkilesikehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva kilesa­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā sampayuttā … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi dvīhi dhātūhi saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Ekena khandhena dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Saṃkiliṭṭhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā … kilesa­sam­payut­tehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhammā … savitakkehi dhammehi ye dhammā … savicārehi dhammehi ye dhammā … sappītikehi dhammehi ye dhammā … pītisahagatehi dhammehi ye dhammā … sukha­saha­gatehi dhammehi ye dhammā … upekkhā­saha­gatehi dhammehi ye dhammā sampayuttā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Te dhammā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā. Katihi asaṅgahitā? Catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Arūpakkhandhā cattāro,
manāyatanameva ca;
Viññāṇadhātuyo satta,
dve saccā cuddasindriyā.

Paccaye dvādasa padā,
tato upari soḷasa;
Tikesu aṭṭha gocchake,
tecattā­līsa­meva ca.

Mahantaraduke satta,
padā piṭṭhidukesu cha;
Navamassa padassete,
niddese saṅgahaṃ gatāti. [120]

Sampayuttena saṅga­hitā­saṅga­hita­pada­niddeso dvādasamo.