Dhātukathā

2 Niddesa

2.2. Dutiyanaya Saṅga­hi­tena­a­saṅga­hita­pada­niddesa

Cakkhāyatanena ye dhammā … ­phoṭṭhab­bā­yata­nena ye dhammā … cakkhudhātuyā ye dhammā … ­phoṭṭhab­ba­dhātuyā ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi asaṅgahitā? Te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cak­khu­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … sota­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … ghāna­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … jivhā­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … kāya­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā … manodhātuyā ye dhammā … mano­viñ­ñā­ṇa­dhātuyā ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi dvādasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Cakkhundriyena ye dhammā … sotindriyena ye dhammā … ghānindriyena ye dhammā … jivhindriyena ye dhammā … kāyindriyena ye dhammā … itthindriyena ye dhammā … purisindriyena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

Asaññābhavena ye dhammā … ekavo­kāra­bha­vena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi tīhāyatanehi navahi dhātūhi asaṅgahitā.

Paridevena ye dhammā … sani­dassa­na­sappa­ṭi­ghehi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

Ani­dassa­na­sappa­ṭi­ghehi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi dasahāyatanehi soḷasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sanidassanehi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi dvīhāyatanehi aṭṭhahi dhātūhi asaṅgahitā.

Sappaṭighehi dhammehi ye dhammā … upādādhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena saṅgahitā āyata­na­saṅga­hena asaṅgahitā dhātusaṅgahena asaṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi asaṅgahitā? Te dhammā catūhi khandhehi ekāda­sahāya­ta­nehi sattarasahi dhātūhi asaṅgahitā.

Dasāyatanā sattarasa dhātuyo,
Sattindriyā asaññābhavo ekavokārabhavo;
Paridevo sani­dassa­na­sappa­ṭi­ghaṃ,
Anidassanaṃ punadeva sappaṭighaṃ upādāti. [42]

Saṅgahitena asaṅga­hita­pada­niddeso dutiyo.