Dhātukathā

2 Niddesa

2.3. Tatiyanaya Asaṅga­hitena­saṅga­hita­pada­niddesa

Veda­nāk­khan­dhena ye dhammā … sañ­ñāk­khan­dhena ye dhammā … saṅ­khā­rak­khan­dhena ye dhammā … samuda­ya­sac­cena ye dhammā … maggasaccena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Nirodhasaccena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Jīvitindriyena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Itthindriyena ye dhammā … purisindriyena ye dhammā … sukhindriyena ye dhammā … dukkhindriyena ye dhammā … soma­nassin­driyena ye dhammā … doma­nassin­driyena ye dhammā … upekkhin­driyena ye dhammā … saddhindriyena ye dhammā … vīriyindriyena ye dhammā … satindriyena ye dhammā … samā­dhin­driyena ye dhammā … paññindriyena ye dhammā … anaññātañ­ñas­sāmītin­driyena ye dhammā … aññindriyena ye dhammā … aññātā­vin­driyena ye dhammā … avijjāya ye dhammā … avijjāpaccayā saṅkhārena ye dhammā … saḷāya­tana­pac­cayā phassena ye dhammā … phassapaccayā vedanāya ye dhammā … vedanāpaccayā taṇhāya ye dhammā … taṇhāpaccayā upādānena ye dhammā … kammabhavena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Jātiyā ye dhammā … jarāya ye dhammā … maraṇena ye dhammā … jhānena ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā dvīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Sokena ye dhammā … dukkhena ye dhammā … domanassena ye dhammā … upāyāsena ye dhammā … satipaṭṭhānena ye dhammā … sammap­pa­dhā­nena ye dhammā … appamaññāya ye dhammā … pañcahi indriyehi ye dhammā … pañcahi balehi ye dhammā … sattahi bojjhaṅgehi ye dhammā … ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā … phassena ye dhammā … vedanāya ye dhammā … saññāya ye dhammā … cetanāya ye dhammā … adhimokkhena ye dhammā … manasikārena ye dhammā … hetūhi dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhammā … hetūhi ceva hetu­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Appaccayehi dhammehi ye dhammā … asaṅkhatehi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Āsavehi dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva sāsavehi ca dhammehi ye dhammā … āsavehi ceva āsava­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Saṃyojanehi … ganthehi … oghehi … yogehi … nīvaraṇehi … parāmāsehi dhammehi ye dhammā … parāmāsehi ceva parāmaṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Cetasikehi dhammehi ye dhammā … citta­sam­payut­tehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭhehi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nehi dhammehi ye dhammā … citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhūhi dhammehi ye dhammā … cit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tīhi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Cittasahabhūhi dhammehi ye dhammā … cit­tānupa­rivat­tīhi dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā … pe … te dhammā na kehici khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Upādānehi dhammehi ye dhammā … kilesehi dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkilesikehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva saṃkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā … kilesehi ceva kilesa­sam­payut­tehi ca dhammehi ye dhammā khan­dha­saṅga­hena asaṅgahitā āyata­na­saṅga­hena saṅgahitā dhātusaṅgahena saṅgahitā, te dhammā katihi khandhehi katihāyatanehi katihi dhātūhi saṅgahitā? Te dhammā asaṅkhataṃ khandhato ṭhapetvā tīhi khandhehi ekenāyatanena ekāya dhātuyā saṅgahitā.

Tayo khandhā tathā saccā,
indriyāni ca soḷasa;
Padāni paccayākāre,
cuddasūpari cuddasa.

Samatiṃsa padā honti,
gocchakesu dasasvatha;
Duve cūḷantaradukā,
aṭṭha honti mahantarāti. [90]

Asaṅgahitena saṅga­hita­pada­niddeso tatiyo.