Jātaka

Ekakanipāta

Apaṇṇakavagga

2. Vaṇṇu­patha­jātaka

“Akilāsuno vaṇṇupathe khaṇantā,
Udaṅgaṇe tattha papaṃ avinduṃ;
Evaṃ munī viriya­balū­papanno,
Akilāsu vinde hadayassa santin”ti.

Vaṇṇu­patha­jātakaṃ dutiyaṃ.