Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Tatiyavagga

Dibbasotakathā

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Maṃsasotaṃ dibbasotaṃ, dibbasotaṃ maṃsasotanti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Yādisaṃ maṃsasotaṃ tādisaṃ dibbasotaṃ, yādisaṃ dibbasotaṃ tādisaṃ maṃsasotanti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Taññeva maṃsasotaṃ taṃ dibbasotaṃ, taṃ dibbasotaṃ taṃ maṃsasotanti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Yādiso maṃsasotassa visayo ānubhāvo gocaro tādiso dibbassa sotassa visayo ānubhāvo gocaroti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Upādinnaṃ hutvā anupādinnaṃ hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Upādinnaṃ hutvā anupādinnaṃ hotīti? Āmantā. Kāmāvacaraṃ hutvā rūpāvacaraṃ hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kāmāvacaraṃ hutvā rūpāvacaraṃ hotīti? Āmantā. Rūpāvacaraṃ hutvā arūpāvacaraṃ hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Rūpāvacaraṃ hutvā arūpāvacaraṃ hotīti? Āmantā. Pariyāpannaṃ hutvā apariyāpannaṃ hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Dibbasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ maṃsasotaṃ hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Maṃsasotaṃ dham­mu­patthad­dhaṃ dibbasotaṃ hotīti? Āmantā. Ekaṃyeva sotanti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Ekaṃyeva sotanti? Āmantā. Nanu dve sotāni vuttāni bhagavatā—“maṃsasotaṃ, dibbasotan”ti? Āmantā. Hañci dve sotāni vuttāni bhagavatā—maṃsasotaṃ, dibbasotaṃ, no ca vata re vattabbe—“ekaññeva sotan”ti.

Dibbasotakathā niṭṭhitā.