Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Tika­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (4)

10.3. Kusalattika, Hetu­sam­payut­ta­dukādi

Nakusalaṃ nahetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā pannarasa, ārammaṇe nava, adhipatiyā nava … pe … vipāke nava … pe … avigate pannarasa.

Nakusalaṃ nahetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate catuvīsa.

Nakusalaṃ nahetuñceva naahetukañca dhammaṃ paṭicca … pe … nakusalaṃ naahetukañceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca … pe … nakusalaṃ nahetuñceva nahetu­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca … pe … nakusalaṃ nahetu­vippa­yuttañ­ceva nanahetuñca dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate catuvīsa.

Nakusalaṃ nahetuṃ nasahetukaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nakusalaṃ nahetuṃ naahetukaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate catuvīsa.