Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

12.16. Saraṇaduka, Āsavagocchaka

Nasaraṇaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ. Vipākaṃ natthi.)

Nasaraṇaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ.)

Nasaraṇaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ naāsa­va­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇaṃ naāsa­va­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ. Vipākaṃ natthi.)

Nasaraṇaṃ naāsavañceva naanāsavañca dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ naanāsavañceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ. Vipākaṃ natthi.)

Nasaraṇaṃ naāsavañceva naāsa­va­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca … pe … nasaraṇaṃ naāsa­va­vippa­yuttañ­ceva nano ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ. Vipākaṃ natthi.)

Nasaraṇaṃ naāsa­va­vippa­yuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekaṃ.)

Nasaraṇaṃ naāsa­va­vippa­yuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.