Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

12.18. Saraṇaduka, Mahantaraduka

Nasaraṇaṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇaṃ nacitta­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasaraṇaṃ nacit­ta­saṃsaṭ­ṭhaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nacitta­sa­muṭṭhā­naṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nacitta­saha­bhuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasaraṇaṃ nacit­tānupa­rivat­tiṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇaṃ nacit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­naṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasaraṇaṃ nacitta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasaraṇaṃ nacit­ta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­nānupa­rivat­tiṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇaṃ naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ naupādā dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate cattāri.

Nasaraṇaṃ naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ naanupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.