Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

14.3. Hetu­sam­payut­ta­duka

Hetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto ca nahetu­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto ca nahetu­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetu­sam­payut­tañca hetu­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­tañca hetu­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­tañca hetu­vippa­yuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu­sam­payutto ca nahetu­vippa­yutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava, ārammaṇe cha, adhipatiyā pañca … pe … avigate nava. (Sahajā­ta­vārampi … pe … pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)