Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

14.5. Hetu­hetu­sam­payut­ta­duka

Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu dhammo ca uppajjati hetupaccayā. Hetuñceva hetu­sam­payut­tañca hetu­sam­payut­tañ­ceva na ca hetuñca dhammaṃ paṭicca nahetu ceva nahetu­vippa­yutto ca nahetu­vippa­yutto ceva nanahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava … pe … avigate nava. (Sahajā­ta­vārampi … pe … pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.)