Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.47. Citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhū­duka, Kusalattika

Citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhuṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhū nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā …. Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhuṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca nocitta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­saha­bhū naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā …. Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi. (Abyākatamūlaṃ tīṇiyeva paccayavasena.)